Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2018 15:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 20 załączników 20

XLVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLV i XLVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2018.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Miasto Piastów.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Piastowa na okręgi wyborcze oraz ustaleniach granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • 12.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 • 13.Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji gminnych programów profilaktyki w 2017 roku.
 • 14.Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za rok 2017.
 • 15.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie w 2017 roku.
 • 16.Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za 2017 roku.
 • 17.Sprawozdanie z działalności Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie za 2017 rok.
 • 18.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 19.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 20.Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie