Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2017 10:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 23 załączniki 23

XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza ul. 11 Listopada 2a

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 • 4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLI i XLII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa
  na lata 2018-2023.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
  pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie” w naborze wniosków nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dn. 29.12.2017 roku i zapewnienie wkładu własnego na realizację tej inwestycji w 2018 roku.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania odcinkiem drogi dojazdowej w ciągu Drogi Krajowej A2 zlokalizowanej na terenie Miasta Piastowa.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Piastów, Gminą Miastem Pruszków, Powiatem Pruszkowskim i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w zakresie wspólnej realizacji wiaduktu drogowego łączącego ul. Grunwaldzką i ul. Warszawską nad linią kolejową nr 447 relacji Warszawa - Żyrardów w rejonie km 13+800 wraz z drogami dojazdowymi.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
 • 15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia
  2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 18.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 19. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie