Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Utrzymania Miasta

Z-ca Naczelnika Wydziału - Michał Ciesielski
tel. 22 770 52 42
mail: mciesielski@piastow.pl


W skład Wydziału Utrzymania Miasta wchodzą następujące komórki:
 1. Zespół ds. Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych
 2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami
 3. Zespół ds. Ochrony Środowiska
 4. Samodzielne Stanowisko Zarządcy Dróg

Do zadań Zespołu ds. Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem należącymi do Gminy lokalami użytkowymi, mieszkalnymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
 5. prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 6. prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale,
 7. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej,
 8. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji podmiotów gospodarczych,
 9. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 10. wspieranie działalności gospodarczej,
 11. promowanie przedsiębiorczości na terenie Gminy,
 12. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 13. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,
 14. ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 15. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów w zakresie zadań realizowanych przez zespół.


Do zadań Zespołu ds. Gospodarki Odpadami należy:
 1. prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów ustawy o odpadach i prowadzenie gospodarki odpadami,
 2. organizacja, wdrożenie oraz nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie,
 3. współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy tworzeniu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
 4. opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań skierowanych do przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska oraz opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 6. dokonywanie wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. sporządzanie, dla właściwych organów, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez Gminę lub przez podmioty działające w imieniu Gminy i przekazanych do odzysku lub recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania,
 9. koordynacja działań w zakresie wykonywanych kontroli dotyczących umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 10. koordynacja i nadzór nad działaniami w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w szczególności: przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, baterii oraz odpadów surowcowych,
 11. współpraca z organizacjami odzysku w zakresie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.


Do zadań Zespołu ds. Ochrony Środowiska należy:
 1. prowadzenie spraw wynikających z zadań Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym kontrolowanie spełnienia wymagań ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 3. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew,
 4. opracowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
 5. opiniowanie projektów zieleni na terenie Gminy,
 6. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
 7. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 8. współpraca ze służbami weterynaryjnymi,
 9. prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
 10. współpraca w zakresie spisów rolnych, realizacji innych zadań w zakresie rolnictwa,
 11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych w tym powadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku i konopi,
 12. przygotowanie opinii wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego,
 13. wydawanie zaświadczeń do celów ubezpieczeń indywidualnych rolników i ich rodzin,
 14. przeprowadzenie kontroli dokonywania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenie OC oraz budynków rolniczych,
 15. prowadzenie prac związanych z przejęciem inwestycji dotyczących wodociągów i kanalizacji.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Zarządcy Dróg należy:
 1. organizowanie komunikacji lokalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. realizacja zadań wynikająca z zarządu drogami stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji dróg, ulic,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i właściwą gospodarką placów publicznych,
  • współdziałanie w sprawach związanych z nazewnictwem ulic,
  • załatwienie spraw w zakresie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych,
  • prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami i opiniami dotyczącymi organizacji ruchu,
 3. współpraca z Zespołem ds. Inwestycji przy realizacji zadań wynikających z zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, a w szczególności w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji ulicznej, oświetlenia oraz systemów parkowania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie