Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 marca 2017 14:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Inwestycji

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Jasiński
tel. 22 770 52 70
fax. 22 723 66 00
mail:gjasinski@piastow.pl

Z-ca Naczelnik Wydziału - Dorota Surma
tel. 22 770 52 51
mail: g-kierownik@piastow.pl


W skład Wydziału Inwestycji wchodzą następujące komórki:
 1. Zespół ds. Inwestycji
 2. Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
 3. Zespół ds. Urbanistyki i Architektury

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu ds. Inwestycji należy:
 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 3. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 4. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 5. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne i przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia,
 6. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 7. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów, w tym określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 8. prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 10. współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
 11. przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji i innych aktów w zakresie działania zespołu,
 12. prowadzenie nadzoru nad stanem dróg likwidacją ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg.

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej. wywłaszczania nieruchomości bądź ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Gminy,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym:
  • ich zbywania,
  • oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego i sporządzanie umów w tym zakresie,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości nieruchomości komunalnych, opłat za korzystanie z nich, zlecanie do wyceny rzeczoznawcy,
 6. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 7. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy, nieodpłatnie lub za odszkodowaniem, nieruchomości w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających ulic, należących do osób fizycznych i prawnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 10. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
 11. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją nieruchomości stanowiących mienie gminne,
 13. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
 14. badanie stanu własnościowego nieruchomości opuszczonych i porzuconych,
 15. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności pieniężnych przypadających Gminie udzielaniem ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez sekcję.
 16. analizowanie i diagnozowanie procesów gospodarki gruntami na obszarze Gminy i Gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego,
 17. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów w zakresie zadań realizowanych przez zespół.

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu Urbanistyki i Architektury należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do analiz urbanistycznych,
 3. współpraca z urbanistą wykonującym analizy urbanistyczne,
 4. przygotowywanie materiałów wejściowych do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzenie procedur planistycznych przy ich sporządzaniu oraz zlecanie wprowadzania linii rozgraniczających dróg na mapę zasadniczą,
 5. współpraca z projektantami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 8. zlecanie wykonywania operatów szacunkowych do spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych w związku ze zmianą wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego albo jego zmianą,
 9. wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 10. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy; ocena aktualności dokumentów planistycznych – studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 12. wydawanie postanowień i zaświadczeń w sprawach różnych, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 13. prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uzgadnianie i opiniowanie dokumentów planistycznych gmin sąsiednich,
 14. prowadzenie korespondencji z mieszkańcami w sprawach różnych,
 15. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 16. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania zespołu.

 

27 marca 2017 14:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Inwestycji

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Jasiński
tel. 22 770 52 70
fax. 22 723 66 00
mail:gjasinski@piastow.pl

Z-ca Naczelnik Wydziału - Dorota Surma
tel. 22 770 52 51
mail: g-kierownik@piastow.pl


W skład Wydziału Inwestycji wchodzą następujące komórki:
 1. Zespół ds. Inwestycji
 2. Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
 3. Zespół ds. Urbanistyki i Architektury

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu ds. Inwestycji należy:
 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowywania i gromadzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,
 3. przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót,
 4. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 5. sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne i przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia,
 6. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 7. opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów, w tym określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 8. prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 10. współdziałanie z eksploatatorami urządzeń technicznych,
 11. przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji i innych aktów w zakresie działania zespołu,
 12. prowadzenie nadzoru nad stanem dróg likwidacją ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy dróg.

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej. wywłaszczania nieruchomości bądź ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Gminy,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym:
  • ich zbywania,
  • oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego i sporządzanie umów w tym zakresie,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości nieruchomości komunalnych, opłat za korzystanie z nich, zlecanie do wyceny rzeczoznawcy,
 6. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 7. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy, nieodpłatnie lub za odszkodowaniem, nieruchomości w tym gruntów znajdujących się w liniach rozgraniczających ulic, należących do osób fizycznych i prawnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 10. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
 11. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją nieruchomości stanowiących mienie gminne,
 13. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,
 14. badanie stanu własnościowego nieruchomości opuszczonych i porzuconych,
 15. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności pieniężnych przypadających Gminie udzielaniem ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez sekcję.
 16. analizowanie i diagnozowanie procesów gospodarki gruntami na obszarze Gminy i Gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego,
 17. opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów w zakresie zadań realizowanych przez zespół.

Do zadań Wydziału Inwestycji Zespołu Urbanistyki i Architektury należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do analiz urbanistycznych,
 3. współpraca z urbanistą wykonującym analizy urbanistyczne,
 4. przygotowywanie materiałów wejściowych do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prowadzenie procedur planistycznych przy ich sporządzaniu oraz zlecanie wprowadzania linii rozgraniczających dróg na mapę zasadniczą,
 5. współpraca z projektantami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 8. zlecanie wykonywania operatów szacunkowych do spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych w związku ze zmianą wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego albo jego zmianą,
 9. wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 10. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy; ocena aktualności dokumentów planistycznych – studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 12. wydawanie postanowień i zaświadczeń w sprawach różnych, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 13. prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uzgadnianie i opiniowanie dokumentów planistycznych gmin sąsiednich,
 14. prowadzenie korespondencji z mieszkańcami w sprawach różnych,
 15. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 16. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania zespołu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie