Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 marca 2017 14:33 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Finansowy

W skład Wydziału Finansowego wchodzą następujące komórki:
 1. Zespół ds. Podatków
 2. Zespół ds. Budżetu

Do zadań Zespołu ds. Podatków należy:
 1. prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT,
 2. prowadzenie postępowania w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach należnych gminie a pobieranych przez urzędy skarbowe,
 3. prowadzenie obsługi kasowej gminy w zakresie podatków, opłat lokalnych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw (np. opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy,
 4. dokonywanie wymiarów podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych),
 5. prowadzenie obsługi księgowej podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych), opłat lokalnych (np. opłata targowa, opłata skarbowa) i opłat wynikających z odrębnych ustaw (np. opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy,
 6. prowadzenie postępowania w zakresie udzielania ulg w podatkach,
 7. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych, opłat lokalnych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw,
 8. prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla rolników,
 9. prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 10. wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami i opłatami lokalnymi oraz innymi opłatami wynikającymi z odrębnych ustaw,
 11. dokonywanie analiz stanów zaległości podatków, opłat lokalnych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw,
 12. windykacja należności gminy w zakresie wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, przedsądowych wezwań do zapłaty,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 14. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Do zadań Zespołu ds. Budżetu należy:
 1. prowadzenie rachunkowości gminy
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową
 3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej
 4. obsługa wynagrodzeń pracowników
 5. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy,
 6. prowadzenie księgowości Urzędu,
 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej,
 8. prowadzenie księgowości funduszy celowych,
 9. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenie społeczne) wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie,
 10. prowadzenie spraw płacowych pracowników zatrudnionych na umowy cywilno- prawne,
 11. prowadzenie spraw obsługi finansowej związanych z wypłatą diet przysługujących radnym,
 12. opracowywanie analiz dochodów i wydatków budżetu gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych z finansową obsługą wydatków realizowanych przez gminę,
 14. obsługa bankowa budżetu gminy,
 15. współpraca z innymi wydziałami i zespołami w celu pozyskiwania dochodów do budżetu gminy,
 16. prowadzenie rejestru faktur,
 17. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłat wynikających z odrębnych ustaw.

 

2 marca 2017 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Finansowy

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Wprowadź pełną treść dokumentu.

Jeśli możesz podzielić dokument na sekcje, zrób to używając nagłówków.

Nagłówek drugiego stopnia

Nagłówek trzeciego stopnia

Nagłówek czwartego stopnia

Z pewnością w twoim dokumencie pojawią się informacje szczególnie ważne, możesz je pogrubić, aby czytelnicy nie mieli problemów z ich odnalezieniem. Podobnie jeśli w twoim dokumencie znajdują się linki zaznacz je i wprowadź odpowiedni link.

Aby twój dokument był łatwy i przyjemny do czytania użyj list wypunktowanych.

Lista wypunktowana

 • Pierwszy element listy wypunktowanej
 • Drugi element listy wypunktowanej
 • Trzeci element listy wypunktowanej
 • Czwarty element listy wypunktowanej
 • Piąty element listy wypunktowanej

Jeśli kolejność elementów listy wypunktowanej ma szczególne znaczenie użyj listy numerowanej.

Lista numerowana

 1. Pierwszy element listy wypunktowanej
 2. Drugi element listy wypunktowanej
 3. Trzeci element listy wypunktowanej
 4. Czwarty element listy wypunktowanej
 5. Piąty element listy wypunktowanej

Załączniki możesz dodać poniżej.

Miłej pracy :-)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie