Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 12:21 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Barbara Rotowska

tel. 22 770 52 10

fax. 22 723 00 66

mail: brotowska@piastow.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Anna Słowińska

tel. 22 770 52 81

mail: so-kierownik@piastow.pl


W skład Wydziału Administracyjnego wchodzą następujące komórki:
 1. Kancelaria
 2. Biuro Rady
 3. Zespół Spraw Obywatelskich
 4. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
 5. Archiwum Zakładowe
 6. Pracownicy obsługi

Do zadań Kancelarii należy:
 1. obsługa kancelaryjna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek,
 3. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
 4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 6. prenumerowanie dzienników urzędowych i prasy,
 7. wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie obwieszczeń i wezwań przesyłanych do Urzędu przez sądy, organy podatkowe i inne instytucje państwowe i samorządowe,
 8. organizowanie i przyjmowanie interesantów,
 9. prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Burmistrza.
 10. informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu.
 11. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz zapewnienie ich wewnętrznego obiegu,
 12. przyjmowanie informacji dotyczących wykonania zarządzeń Burmistrza,
 13. przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza,
 14. monitorowanie wykonania uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 15. organizowanie i protokołowanie narad i spotkań ustalonych przez Burmistrza, informowanie pracowników,
 16. zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych,
Do zadań Biura Rady należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą sesji Rady,
 2. gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym,
 3. prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji podejmowanych przez Radę,
 4. prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
 5. przekazywanie korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
 6. protokołowanie obrad sesji,
 7. wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
 8. przekazywanie do publikacji na strony internetowe Gminy protokołów z sesji Rady, zawiadomień o sesjach Rady,
 9. prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady,
 10. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,
 11. obsługa biuletynu informacji publicznej w zakresie działania Biura Rady,
 12. przygotowanie materiałów do wyboru ławników,
 13. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów w zakresie działania Bura Rady,
 14. naliczanie diet radnym za udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji stałych Rady – zgodnie z uchwałą RM.
Do zadań Zespołu Spraw Obywatelskich należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności:
  • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
  • przyjmowanie pism sądowych o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
  • sporządzanie rejestru osób objętych rejestracją , oddzielnie dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet,
  • sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenia imprez masowych.
 4. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania zespołu.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych należy w szczególności:
 1. z zakresu spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym:
  • prowadzenie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  • przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
  • opracowywanie regulaminów,
  • prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  • ewidencja czasu pracy pracowników,
  • prowadzenie rejestracji delegacji służbowych pracowników,
 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia, znajdujących się w Urzędzie ( dopuszcza się formę elektroniczną),
Do Zadań Archiwum Zakładowego należy:
 1. przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt powstałych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w Radzie;
 2. przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt likwidowanych jednostek organizacyjnych miasta, a także osób prawnych miasta;
 3. opracowywanie akt, przeprowadzanie skontrum dokumentacji w Archiwum Zakładowym;
 4. nadzór nad poprawnością stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytwarzanych w Urzędzie;
 5. prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 6. współpraca przy opracowywaniu projektów informatyzacji działalności Archiwum Zakładowego,
 7. skanowanie dokumentacji o szczególnej wartości (digitalizacja akt);
 8. przeprowadzanie kwerend, udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w uzyskiwaniu informacji o zasobie,
 9. brakowanie i przekazywanie na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego,
 10. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego oraz współpraca z nim.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie