Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 16:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Soroka
tel. 22 770 52 75
fax. 22 723 66 00
mail: usc@piastow.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 1. rejestracja małżeństw, urodzeń i zgonów,
 2. przyjmowania oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • nadaniu i zmianie dziecku imienia i nazwiska,
  • uznanie ojcostwa,
 3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w nagłych przypadkach zagrażających życiu poza lokalem USC,
 4. przyjmowanie oświadczeń o uznanie ojcostwa w nagłych przypadkach zagrażających życiu poza lokalem USC,
 5. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany imion i nazwisk,
 8. wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów,
 9. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania,
 10. prowadzenie rejestru oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 11. sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach urodzeń, małżeństw oraz zgonów w oparciu o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i oświadczenia oraz zamieszczanie przypisków,
 12. sporządzanie i przekazywanie placówkom dyplomatycznym państw obcych odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców, w tym ich dokumentów tożsamości,
 13. sporządzanie testamentów, przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament alograficzny),
 14. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 15. współdziałanie z organami ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego w stosunku do dzieci urodzonych w bieżącym roku,
 16. współdziałanie z organami ewidencji ludności w zakresie obowiązku wymeldowania osób zmarłych,
 17. współdziałanie z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie przekazywania zmian stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego,
 18. współdziałanie z właściwymi komendantami uzupełnień w zakresie przekazywania książeczek wojskowych osób zmarłych,
 19. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz udział w uroczystościach jubileuszowych,
 20. prowadzenie sprawozdawczości.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie