Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2017 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. ze zm.).

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz 1764)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. ze zm.).


Zasady udostępniania informacji publicznej

Formy udostępniania informacji
Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Piastowie następuje poprzez :

  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
  3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( np. ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).
Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Terminy i opłaty

  1. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
  2. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
  3. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej proszę wysyłać na adres: umpiastow@piastow.pl, albo listownie na adres:
Urząd Miejski w Piastowie, ul 11 Listopada 2, 05-820 Piastów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie