Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2017 12:56 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skarbnik Miasta

Skarbnik prognozuje, koordynuje i nadzoruje politykę finansową Gminy oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.


Do zadań Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu budżetu Miasta i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu,
 2. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. opracowanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy,
 4. prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
 5. nadzór nad sporządzaniem dokumentów sprawozdawczości budżetowej Gminy,
 6. opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy,
 7. kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 8. nadzór na windykacją wierzytelności Gminy,
 9. czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy,
 10. współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankami,
 11. opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy,
 12. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu i bilansu zbiorczego Gminy,
 13. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowym.

Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie