Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 14:25 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sekretarz Miasta Piastowa

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników,
 2. ustalanie, w porozumieniu z Burmistrzem, zakresów działania komórek organizacyjnych,
 3. planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu,
 4. organizacja i koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
 6. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 8. przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej Urzędu, a w szczególności terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
 9. nadzór nad prowadzeniem rejestru przepisów gminnych,
 10. nadzór nad prowadzeniem rejestru zarządzeń Burmistrza,
 11. poświadczanie za zgodność z oryginałem pism urzędowych,
 12. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza,
 13. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego,
 14. nadzór nad prawidłowym stosowaniem i korzystaniem z używanych w urzędzie pieczęci,
 15. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 16. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Burmistrza,
 17. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Wydziałem Administracyjnym,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacji Pozarządowych i Rejestru Umów.
 18. koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek organizacyjnych Gminy w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych, ich statutów, regulaminów a także innych dokumentów dotyczących organizacji i działalności tych jednostek,
  • analiza potrzeb w zakresie tworzenia, likwidacji, łączenia i podziału jednostek organizacyjnych.
 19. prowadzenie rejestru instytucji kultury

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

  Logowanie