Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 16:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
 1. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego Urzędu oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych a w szczególności:
  • przyjmowanie i weryfikacja pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami „Wniosków o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” oraz „Wniosków o przeprowadzenie zapytania ofertowego” składanych przez Komórki merytoryczne w celu przeprowadzenia postępowania bądź przeprowadzenia zapytania i wyboru wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Piastowie.
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowanie zarządzeń w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawie powołania komisji przetargowej,
  • przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych lub Dz.Urz.U.E.,
  • zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • przygotowanie pism we wszystkich sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem,
  • przygotowywanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowanie dokumentów zatwierdzających wynik postępowania przedstawianych do akceptacji Burmistrzowi,
  • podejmowanie czynności związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej,
  • wykonywanie czynności związanych z wniesieniem i ze zwolnieniem wadium,
  • wykonywanie czynności związanych z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • udzielenie wsparcia merytorycznego komórkom wnioskującym przy przygotowywaniu projektów umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • doprowadzenie do podpisania umów w ustawowym terminie przez obie strony oraz potwierdzanie zgodności umów z ustawą,
 2. prowadzenie ewidencji zawartych umów,
 3. prowadzenie ewidencji i zbioru dokumentacji zamówień publicznych,
 4. potwierdzanie możliwości zmiany postanowień zawartej umowy poprzez parafowanie aneksów do umów,
 5. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu działalności stanowiska,
 6. sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych dla Urzędu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie