Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 12:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne Stanowisko ds. Ogólno-Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Ogólno – Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji należy:
 1. załatwianie bieżących remontów Urzędu z zastosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 2. utrzymanie czystości i estetyki w Urzędzie i jego otoczeniu,
 3. obsługa potrzeb transportowych Urzędu,
 4. organizowanie przestrzegania przepisów bhp w Urzędzie,
 5. pomoc przy prowadzeniu e – kancelarii,
 6. koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności:
  • koordynowanie działań w zakresie nadzorowania nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.
 7. z zakresu promocji Gminy:
  • opracowanie założeń promocji Gminy,
  • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy, przy współpracy z wydziałami, zespołami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,
 8. z zakresu polityki informacyjnej gminy:
  • bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,
  • współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy,
 9. kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi,kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy,
 10. koordynacja działań przy inwentaryzacji majątku urzędu,

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie