Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 16:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrzne

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy:
  1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
  2. dokonywanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
  3. ustalenia stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,
  4. opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,
  5. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Burmistrza,
  6. przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
  7. przygotowanie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
  8. badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
  9. dokonywanie oceny przestrzegania procedur kontroli, zasad celowości i oszczędności dokonywanych wydatków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  10. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie