Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2018 15:20 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Podatek od nieruchomości

w roku: 2016, 2017 i 2018

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE Nr XIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 13 października 2015 r. wraz ze zmianą niniejszej uchwały UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE Nr XIV/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 17 listopada 2015 r.


Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Piastowa:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miasta lub na jego rachunek bankowy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie