Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy:
  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  6. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
  7. współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie