Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
  9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych wymaganych ustawą o ochronie informacji niejawnych.
  10. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania stanowiska.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie