Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2017 15:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pełnomocnik ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Pełnomocnika ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

w zakresie Obrony Cywilnej:
 1. opracowanie, opiniowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej,
 2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 3. tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 4. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń oraz na wypadek wojny,
 5. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 6. integrowanie służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 7. współdziałanie i wymiana informacji z organami wojskowymi, policją i strażą pożarną,
 8. prowadzenie monitoringu i nadzór nad prawidłowym działaniem systemu monitoringu w Gminie.
w zakresie spraw wojskowych:
 1. organizacja i prowadzenie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju oraz w wypadku obowiązku osobistego zgłoszenia się osób do rejestracji,
 2. udział w przygotowaniu i uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej,
 3. prowadzenie prac reklamacyjnych;
 4. opracowanie, aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
 5. realizowanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych, przygotowanie decyzji i wezwań w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń.
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych:
 1. planowanie obronne tj. wykonanie, uzgodnienie i aktualizowanie planu operacyjnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 2. realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza,
 3. przygotowanie wytycznych burmistrza do szkolenia obronnego i działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych realizowanych w danym roku.
w zakresie zarządzanie kryzysowego:
 1. opracowanie i aktualizowanie Miejskiego Planu Reagowania,
 2. opracowanie, aktualizowanie i tworzenie zgodnie z potrzebami baz danych materiałowo-technicznych, transportowych, żywnościowych itp. na potrzeby prowadzonych akcji ratunkowych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności,
 3. technicznych planowanie, koordynowanie i udział w realizacji procesu szkolenia struktur reagowania,
 4. określanie oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowo-technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań,
 5. prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa ogólnego i drogowego,
opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania stanowiska.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie