Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 marca 2017 14:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Burmistrz Miasta Piastowa

Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Waldemar Szuplewski

tel. 22 770 52 04

fax. 22 723 00 66

mail: burmistrz@piastow.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów, również w sprawach skarg i wniosków w każdy:

 • poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00
 • wtorek w godz. 15.00 - 16.00


Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Miasta Piastowa.


Do zakresu zadań Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
 2. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie - nie rzadziej niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. kierowanie organizacją i wykonaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez podległe Wydziały, samodzielne stanowiska i podległe jednostki organizacyjne,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 13. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
 • Zastępcą Burmistrza,
 • Sekretarzem,
 • Skarbnikiem,
 • Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Zespołem Radców Prawnych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ogólno – Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kultury Fizycznej i Sportu
 • Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Zespołem Monitoringu Miasta
 • Zespołem ds. Informatyki i Bezpieczeństwa, w tym:
  • Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych,
  • Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Informatyki,
  • Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  • Administratorem Systemu Teleinformatycznego,
  • Kancelarią Dokumentów Niejawnych.

 

2 marca 2017 13:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Burmistrz Miasta Piastowa

Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Waldemar Szuplewski

tel. 22 770 52 04

fax. 22 723 00 66

mail: burmistrz@piastow.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów, również w sprawach skarg i wniosków w każdy:

 • poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00
 • wtorek w godz. 15.00 - 16.00


Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Miasta Piastowa.


Do zakresu zadań Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
 2. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie - nie rzadziej niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. kierowanie organizacją i wykonaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez podległe Wydziały, samodzielne stanowiska i podległe jednostki organizacyjne,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 13. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
 • Zastępcą Burmistrza,
 • Sekretarzem,
 • Skarbnikiem,
 • Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Zespołem Radców Prawnych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ogólno – Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kultury Fizycznej i Sportu
 • Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Zespołem Monitoringu Miasta
 • Zespołem ds. Informatyki i Bezpieczeństwa, w tym:
  • Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych,
  • Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Informatyki,
  • Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  • Administratorem Systemu Teleinformatycznego,
  • Kancelarią Dokumentów Niejawnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie