Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2018 14:10 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Rady

Kierownik Biura Rady - Anna Lorens

tel. 22 770 52 35
e-mail: biuro-rady@piastow.pl

Do zadań Biura Rady należy:

1. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą sesji Rady,
2. gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym,
3. prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji podejmowanych przez Radę,
4. prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
5. przekazywanie korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
6. protokołowanie obrad sesji,
7. wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
8. przekazywanie do publikacji na strony internetowe Gminy protokołów z sesji Rady, zawiadomień o sesjach Rady,
9. prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady,
10. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,
11. obsługa biuletynu informacji publicznej w zakresie działania Biura Rady,
12. przygotowanie materiałów do wyboru ławników,
13. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów w zakresie działania Bura Rady,
14. naliczanie diet radnym za udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji stałych Rady – zgodnie z uchwałą RM.
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie