Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

6 września 2018 14:28 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Barbara Rotowska

tel. 22 770 52 10

fax. 22 723 00 66

mail: brotowska@piastow.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Anna Urban

tel. 22 770 52 81

mail: so-kierownik@piastow.pl


W skład Wydziału Administracyjnego wchodzą następujące komórki:
 1. Kancelaria
 2. Biuro Rady
 3. Zespół Spraw Obywatelskich
 4. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
 5. Archiwum Zakładowe
 6. Pracownicy obsługi

Do zadań Kancelarii należy:
 1. obsługa kancelaryjna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział korespondencji oraz przesyłek,
 3. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
 4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 6. prenumerowanie dzienników urzędowych i prasy,
 7. wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie obwieszczeń i wezwań przesyłanych do Urzędu przez sądy, organy podatkowe i inne instytucje państwowe i samorządowe,
 8. organizowanie i przyjmowanie interesantów,
 9. prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Burmistrza.
 10. informowanie interesantów o właściwości rzeczowej, organów Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu.
 11. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz zapewnienie ich wewnętrznego obiegu,
 12. przyjmowanie informacji dotyczących wykonania zarządzeń Burmistrza,
 13. przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza,
 14. monitorowanie wykonania uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 15. organizowanie i protokołowanie narad i spotkań ustalonych przez Burmistrza, informowanie pracowników,
 16. zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych,
 17. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w Urzędzie (dopuszcza się formę elektroniczną),
 18. prowadzenie „e-kancelarii.
Do zadań Biura Rady należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą sesji Rady,
 2. gromadzenie przygotowanych materiałów związanych z porządkiem obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz ich przekazywanie, po podpisaniu projektu porządku obrad, radnym,
 3. prowadzenie rejestrów uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji podejmowanych przez Radę,
 4. prowadzenie rejestru interpelacji radnych,
 5. przekazywanie korespondencji do i od Rady i jej Komisji,
 6. protokołowanie obrad sesji,
 7. wysyłanie uchwał Rady do organów nadzoru oraz do publikacji,
 8. przekazywanie do publikacji na strony internetowe Gminy protokołów z sesji Rady, zawiadomień o sesjach Rady,
 9. prowadzenie zbioru oryginałów protokołów z posiedzeń Rady,
 10. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,
 11. obsługa biuletynu informacji publicznej w zakresie działania Biura Rady,
 12. przygotowanie materiałów do wyboru ławników,
 13. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów w zakresie działania Bura Rady,
 14. naliczanie diet radnym za udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji stałych Rady – zgodnie z uchwałą RM.
Do zadań Zespołu Spraw Obywatelskich należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności:
  • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
  • przyjmowanie pism sądowych o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
  • sporządzanie rejestru osób objętych rejestracją , oddzielnie dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet,
  • sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenia imprez masowych.
 4. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania zespołu.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych należy w szczególności:
 1. z zakresu spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym:
  • prowadzenie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  • przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu,
  • opracowywanie regulaminów,
  • prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  • ewidencja czasu pracy pracowników,
  • prowadzenie rejestracji delegacji służbowych pracowników,

Do Zadań Archiwum Zakładowego należy:
 1. przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt powstałych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w Radzie;
 2. przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt likwidowanych jednostek organizacyjnych miasta, a także osób prawnych miasta;
 3. opracowywanie akt, przeprowadzanie skontrum dokumentacji w Archiwum Zakładowym;
 4. nadzór nad poprawnością stosowania klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentów wytwarzanych w Urzędzie;
 5. prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 6. współpraca przy opracowywaniu projektów informatyzacji działalności Archiwum Zakładowego,
 7. skanowanie dokumentacji o szczególnej wartości (digitalizacja akt);
 8. przeprowadzanie kwerend, udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w uzyskiwaniu informacji o zasobie,
 9. brakowanie i przekazywanie na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego,
 10. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego oraz współpraca z nim.

 

2 marca 2017 12:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Administracyjny

Wprowadź pełną treść dokumentu.

Jeśli możesz podzielić dokument na sekcje, zrób to używając nagłówków.

Nagłówek drugiego stopnia

Nagłówek trzeciego stopnia

Nagłówek czwartego stopnia

Z pewnością w twoim dokumencie pojawią się informacje szczególnie ważne, możesz je pogrubić, aby czytelnicy nie mieli problemów z ich odnalezieniem. Podobnie jeśli w twoim dokumencie znajdują się linki zaznacz je i wprowadź odpowiedni link.

Aby twój dokument był łatwy i przyjemny do czytania użyj list wypunktowanych.

Lista wypunktowana

 • Pierwszy element listy wypunktowanej
 • Drugi element listy wypunktowanej
 • Trzeci element listy wypunktowanej
 • Czwarty element listy wypunktowanej
 • Piąty element listy wypunktowanej

Jeśli kolejność elementów listy wypunktowanej ma szczególne znaczenie użyj listy numerowanej.

Lista numerowana

 1. Pierwszy element listy wypunktowanej
 2. Drugi element listy wypunktowanej
 3. Trzeci element listy wypunktowanej
 4. Czwarty element listy wypunktowanej
 5. Piąty element listy wypunktowanej

Załączniki możesz dodać poniżej.

Miłej pracy :-)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie